Vision og investeringer

Vision med fokus på afkast og omkostninger

Dani Invest A/S´s vision er at skabe værdier til sine aktionærer gennem investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer og udlån, ejendomme og valuta samt anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet investering vil særlig være relateret til udlån og aktieinvestering inden for ejendomssektoren.

Selskabet skal som respekteret samarbejdspartner være kendt for at overholde indgående forpligtiger til tiden og for sin omhu for detaljer. Dani Invest A/S er initiativtagende og opsøgende i relation til dets samarbejdspartnere og investorer.

Selskabet investerer med fokus på share-holder-value og en stabil langsigtet værditilvækst. Selskabets investorer skal have et afkast, som gør det naturligt for dem at anbefale samme opsparingsform til andre.


Afkast og Investeringsstrategi

Selskabets investeringsstrategi er baseret på investering i værdipapirer og finansiering af ejendomsinvesteringer, hvor Dani Invest A/S yder efterfinansieringen efter realkreditlånene.

Selskabets finansieringsaktiviteter er rettet mod finansiering af ejendomsprojekter, som typisk administreres af regnskabs- og administrationsselskabet Aalborg Regnskabskontor, som tilhører selskabets direktør Jens Jørgen Jensen. Herigennem har selskabets direktør en nær og tæt indsigt i økonomien i de finansierede projekter.

Aktieinvesteringer baseres på udvælgelse efter fundmanetalanalyse, hvor der investeres i aktier, som vurderes lavt prisfast i forhold tl det forventede fremtidige cash-flow. Ved udvælgelsen foretrækkes aktier med eksponering i ejendomsmarkedet via finansiering eller besiddelse af fast ejendom

Siden selskabets stiftelse i 2003 har selskabet hvert år skabt afkast, som ledelsen har vurderet tilfredsstillende i forhold til markedsforholdende, bortset fra år 2008, som var præget af den kraftige recession forårsaget af finanskrisen. Selskabet har efter finanskrisen holdt en forsigtig investeringsstrategi, hvor der kun i begrænset omfang anvendes fremmedkapital.

Ingen hæftelse for gæld !

Investorerne i Dani Invest A/S hæfter på ingen måde for gæld optaget af selskabet i forbindelse med investeringerne. Dette følger direkte af selskabslovgivningen.

Det er alene Dani Invest A/S, som hæfter for gælden. Til sikkerhed for tilbagebetaling af lån kræver kreditgiverne til gengæld pant i aktiverne, således at investeringerne ikke kan afhændes, uden at gælden bliver indfriet.

Selskabets investorer kan således sove trygt om natten uden bekymringer om gældsforpligtigelser. Ligeledes kan man som investor aldrig kan blive pålagt at foretage yderligere indskud til selskabet. Disse regler er direkte bestemt i selskabslovningen for aktieselskaber for at beskytte investorerne.

Selskabets virksomhed er underlagt svingninger i samfundsøkonomien og de aktiviteter, som der investeres i. Derfor kan selskabets resultater også komme til at afvige i såvel opadgående som nedadgående retning i de enkelte år såvel som for den samlede budgetperiode.

Vækst gennem kapitaludvidelser og henlæggelse af overskud

Selskabet er siden stiftelsen i 2003 gennem årene vokset gennem henlæggelse af overskud og kapitaludvidelser. Dani Invest A/S havde pr. 31. december 2018 en balancesum på 71,4 millioner kroner og egenkapitalen udgjorde pr. 31.december 2018 et beløb på 69,9 millioner kroner.

Selskabet har i dag en bred investorkreds, og byder løbende nye investorer velkomne i deltagerkredsen.

Download seneste regnskab: Årsrapport 2018 som PDF fil

Fordele ved investering gennem Dani Invest A/S

a) Investering med fokus på et langsigtet attraktivt afkast ved investering i ejendomssektoren, værdipapirer, fordringer og projektfinansiering i henhold til selskabets investeringsstrategi.
b) Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtigelser.
c) Alle aktionærer opnår samme forrentning af indskudt kapital – uanset størrelse af kapitalindskud.
d) Mindre investorer opnår adgang til investeringsmuligheder, som ellers er forbeholdt kapitalstærke investorer.
e) Lave administrationsomkostninger.

 

Ønsker De at høre mere om Dani Invest A/S og Deres muligheder for at deltage som aktionær, så kontakt os pr e-mail info@dani-invest.dk eller på telefon 98 13 09 00.

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.