Aktiehandel / Skat

Senest opdateret: 09-01-2020

Dani Invest A/S var fra marts 2013 og indtil november 2018 optaget til notering og aktiehandel gennem OTC-listen, som blev drevet af Københavns Andelskasse. Via OTC-listen registreredes købs- og salgsønsker og budene kunne løbende ses på OTC-listen. Københavns Andelskasse valgte at lukke OTC-listen den 15. november 2018, efter at Københavns Andelskasse var kommet under administration af Finanstilsynet pga. manglende compliance.

Da aktionærer i Dani Invest A/S ikke længere kan handle aktier gennem OTC-listen, tilbyder DEP Invest A/S, som er kapitalforvalter for Dani Invest A/S, nu matching af købs- og salgsønsker i aktien, og aktuelle købsbud og salgsbud ses nedenfor. Matching sker efter samme principper, som anvendtes af OTC-listen.


Salgs- og købskurserAktier købes Antal aktier Budkurs
for køb
Aktier købes 200 aktier 500 kr.
Aktier købes op til 154 aktier 605 kr.
Aktier sælges Antal aktier Udbudskurs for
aktier til salg
Til salg 108 aktier 640 kr.
Til salg 108 aktier 950 kr.

Ønsker du at købe eller sælge aktier, optager vi gerne dette på listen ovenfor. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, men vi kontakter dig, når vi har en modpart som matcher dit købs- eller salgsønske.

Køb og salg sker via DEP Invest A/S, som er kapitalforvalter for Dani-invest A/S. Aktiekøber skal opfylde de krav som følger af Finanstilsynets regler. For køb eller salg kontaktes Jens Jørgen Jensen på (mobil) 50 59 42 00 eller mail: handel @ dani-invest.dk

Vi matcher aktiekøb og aktiesalg ud fra de købs- og salgsbud, som vi registrerer. Vi kan ikke rådgive om køb eller salg af aktier. For rådgivning om aktiehandel henvises til at søge rådgivning hos egen bank, advokat eller revisor.

Aktier kan også handles privat uden medvirken fra os, idet man blot skal være opmærksom på, at ejerskiftet skal noteres i aktiebogen hos Dani Invest A/S.

Dani Invest A/S er pligtig til at indberette aktiehandler til SKAT.

Kursoplysning seneste 5 aktiehandler


Handelsdato Pris pr. aktie (kurs)
2020-01-03 605 kr.
2019-12-30 605 kr.
2019-12-16 605 kr.
2019-12-13 605 kr.
2019-10-25 605 kr.

Seneste handelskurser opdateres via noterede handler i selskabets aktiebog.Klik nedenfor for at se historiske kurser fra OTC-listen


Dani Invest A/S var fra marts 2013 optaget til notering og aktiehandel på OTC-listen.
Københavns Andelskasse valgte at lukke OTC-listen den 15. novmber 2018, idet Københavns Andelskasse i efteråret 2018 blev taget under administration af Finanstilsynet med henblik på afvikling.


Seneste kursliste fra OTC-listen
Kursliste for år 2018
Kursliste for år 2017
Kursliste for år 2016
Kursliste for år 2015
Kursliste for år 2014
Kursliste for år 2013Beskatning af aktionærer i Dani Invest A/S

Som aktionær i Dani Invest A/S beskattes De årligt af den værdiændring, som er sket for Deres aktier i indkomståret. Beskatningen sker uanset om De har solgt Deres aktier eller ej.

Denne beskatningsform kaldes for "lagerbeskatning af aktier", hvormed menes, at man beskattes af værdistigning i kursværdien, som man har opnået i indkomståret - og det gælder uanset om man har solgt sine aktier eller ej.

Tilsvarende gælder i tilfælde af nedgang i aktiernes kursværdi. Ved et fald i aktiernes kursværdi medfører således, at De modtager et fradrag på årsopgørelsen fra SKAT svarende til den værdinedgang, som De måtte have konstateret i indkomståret.

Årsagen til, at De som aktionær omfattes af reglerne om lagerbeskatning, skyldes at Dani Invest A/S er omfattet af skattereglerne for investeringsselskaber i Avanceavancelovens § 19.

Skatteordningen for investeringsselskaber sikrer, at afkastet kun beskattes én gang, idet selskabet ikke betaler selskabsskat. Samtidigt beskattes aktionærerne løbende af værdistigningen - uanset realisering af gevinsten eller ej. Dette svarer til beskatningsprincippet for almindelige indlånskonti, hvor skatteyder beskattes af tilskrevne renter - uanset om renterne hæves fra kontoen eller ej. Værdistigningen på aktierne beskattes som kapitalindkomst ligesom renteindtægter.

 

Mere information om aktionærbeskatning og forbehold

Ovenstående gennemgang af skattereglerne er alene en forsimplet beskrivelse udarbejdet af Dani Invest A/S med det formål, at selskabets aktionærer kan få et let overblik over skattereglerne.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og efterfølgende ændringer af reglerne eller regelfortolkningen. Dani Invest A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på basis af ovenstående forsimplede beskrivelse af beskatningsreglerne.

For en mere detaljeret rådgivning om skattereglerne, henviser vi Dem til at kontakte SKAT, som samtidigt har adgang til øvrige oplysninger om Deres skattemæssige forhold.

SKAT kan kontaktes på telefon 72 22 18 18 eller via www.skat.dk.

 

 

 

Kursdannelsen på aktier

Når man ejer aktier i et selskab, er man medejer af selskabet og ejer dermed selskabet sammen med de øvrige aktionærer.

Mange forhold har indflydelse på kursdannelsen på aktierne i et selskab. Når man som investor vælger at investere i en aktie, sker det typisk ud fra en forventning om, at aktierne bliver mere værd i fremtiden.

En af hovedforudsætningerne for, at selskabets aktier vokser i værdi i fremtiden er, at selskabets ledelse er i stand til at investere kapitalen i selskabet således, at der skabes tilfredsstilende overskud, samt at selskabet har evne til at klare sig gennem finanskriser, børskrak og konjunkturudsving.

Sammensætningen af investeringerne og deres forvaltning er ledelsens ansvar, og dermed bliver ledelsens evner af vital betydning for selskabets udvikling på såvel kort som lang sigt. Samtidig spiller tillid til ledelsen en stor rolle, da investor kun kan forventes at sætte sine penge i et selskab, hvor der er tillid til, at ledelsen vil gøre sit bedste for at forvalte formuen, og at dette vil blive gjort helhjertet til fordel for alle investorer.

Tilsvarende må man også have tiltro til, at ledelsen styrer selskabets risici på en forsvarlig måde. Er risikoniveauet for højt, kan hele kapitalen pludselig være tabt, hvis der sker et uventet kursfald på finans- eller valutamarkederne. Det hjælper ikke meget, at selskabet i tidligere år har præsteret flotte resultater, hvis det hele er tabt i tilfælde af en finanskrise, et børskrak eller anden pludselig uro.

Inden en aktieinvestering vil investor derfor normalt stille sig selv følgende spørgsmål: Har jeg tillid til selskabets ledelse, og tror jeg, at ledelsen besidder tilstrækkelige evner at træffe de rigtige investeringsvalg. Historiske resultater er ingen garanti for fremtiden, men alligevel betyder historikken ofte meget. Har ledelsen hidtil været dygtige i sine valg, kan man have en vis forventning om, at dette også fortsætter ud i fremtiden.

Opnår en virksomhed positiv omtale i medierne vil dette ofte også styrke aktiekursen, da flere investorer vil interessere sig for selskabet og købe aktier i selskabet. Det kan skabe en positiv spiral, idet den øgede købsinteresse kan presse aktiekursen op, hvilket medvirker til at tegne et positivt billede af virksomheden.

Omvendt kan negativ medieomtale have den modsatte effekt.

Som investeringsselskab bliver mulighederne for at skabe overskud ikke væsentligt påvirket af positiv eller negativ omtale, men det kan på kort sigt have stor indflydelse på aktiekursen. En for positiv omtale kan presse aktiekursen op - ofte endda i urealistiske kursniveauer, mens negativ omtale kan bevirke, at købsinteressen forsvinder og at aktiekursen presses væsentligt under de reelle værdier.

Når aktier handles mellem køber og sælger, er der tale om en handel, som indgås uden at selskabet er part i handlen, og handelskursen for aktierne bestemmes alene af køber og sælger.

Grundlæggende er det således, at det alene er aktiesælger og aktiekøber, som bestemmer, hvilken kurs aktierne bliver handlet til. Synes en aktie handlet dyrt eller billigt, er det således enten aktiesælger eller aktiekøber, som har gjort en attraktiv handel. Da selskabet som sådant ikke er part i handlen, har selskabet hverken fordel af en særlig høj eller en særlig lav kurs.

Alle selskaber ønsker imidlertid tilfredse investorer, og derfor ønsker ledelsen som udgangspunkt, at aktiekursen er stabil, jævnt stigende og fair i forhold til selskabets værdier og strategier. Historisk ses imidlertid, at selv selskaber med meget stabil indtjening, oplever store kursudsving, som ikke umiddelbart kan forklares ud fra selskabets forhold, men som snarere må tilskrives psykologiske stemningsskift blandt investorerne.

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.